Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Konkurrence- og Udbudsret

Vi lægger afgørende vægt på at finde praktiske løsninger, så vores kunder kan opnå det ønskede kommercielle resultat, samtidig med at de overholder reglerne.

Kompetencer

“Accura Advokatpartnerselskab provides excellent support and delivers solid legal advice across merger filings and public procurement matters”

EU and competition - Legal 500, 2019

“Clients are impressed by the extensive expertise of the firm - it has good knowledge of how the competition regulator operates”

Chambers & Partners 2019

“Always accessible, very business-oriented and pragmatic”

EU & Competition - Legal 500, 2018

“They possess great knowledge in the field of public tenders”

Chambers, 2018

“The lawyers are skilled, good at communicating and cost-effective”

Chambers, 2018

“Always accessible and prepared”

EU and competition - Legal 500, 2017

“They are very skilled, specific and thorough, with the right expertise”

Chambers & Partners, 2017

“The ‘quick and precise’ team shows ‘excellent business acumen and industry knowledge.”

EU & Competition - Legal 500, 2016

“Pragmatic and business-minded - a broad understanding of the commercial environment. ”

Competition/European Law, Chambers - 2016

“Proactive, customer-oriented lawyers who bring us up to speed on the latest developments. ”

Competition/European Law - Chambers & Partners, 2015

“Top-class, professional team”

Competition/European Law - Chambers & Partners, 2013

“A very talented and skilled team – we would definitely recommend it for competition issues”

Competition/European Law - Chambers Europe, 2012

“This firm is particularly well regarded for its work in public procurement and state aid matters”

Competition/European Law - Chambers Europe, 2012

“Accura's lawyers are always available and quickly familiarise themselves with the issues”

Competition/European Law - Chambers Europe, 2010

“The group's knowledge of tenders is excellent and no firm can do a better job in this area”

Competition/European Law - Chambers Europe, 2009


Vores specialer inden for konkurrence- og udbudsret


Fold indFold ud

Udformning og konkurrenceretlig vurdering af aftaler

Aftaler mellem konkurrenter giver ofte anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder.

Forhandleraftaler, agentaftaler, franchiseaftaler, licens- og produktionsaftaler samt strategiske samarbejdsaftaler giver ofte også anledning til konkurrenceretlige problemstillinger.

Disse problemstillinger skal håndteres på den rigtige måde for at undgå, at konkurrencereglerne overtrædes.

Vi bistår med en vurdering af, om vores kunders aftaler og forretningsbetingelser er i overensstemmelse med konkurrencereglerne og hjælper også gerne med udformningen heraf.


Fold indFold ud

Forbud mod misbrug af dominerende stilling

For virksomheder med en dominerende stilling på markedet rummer konkurrencereglerne særlige udfordringer, fordi dominerende virksomheder er underlagt særligt skrappe konkurrenceretlige regler.

Dominerende virksomheder har derfor ikke samme frihedsgrader som andre virksomheder, når det gælder valget af kunder og samarbejdspartnere, tilrettelæggelsen af rabat- og bonusordninger eller fastlæggelsen af priser og forretningsvilkår.

Vi har stor erfaring i at rådgive dominerende virksomheder om deres overholdelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til fastlæggelsen af rabatordninger, samarbejdsaftaler og kundevilkår.

Vi hjælper desuden dominerende virksomheder med at varetage deres interesser over for konkurrencemyndighederne, herunder i forbindelse med imødegåelse af klager til konkurrencemyndighederne over påstået misbrug.


Fold indFold ud

Fusioner og virksomhedsoverdragelser

De fleste lande har regler, der medfører, at fusioner, etablering af joint ventures og virksomhedsoverdragelser, der opfylder visse kriterier, skal anmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne.

Vi foretager konkurrenceretlige due diligence-undersøgelser for kunder, der står foran et virksomhedsopkøb, en fusion eller etableringen af et joint venture.

Vi vurderer, om transaktionen skal anmeldes til konkurrencemyndighederne i Danmark eller internationalt, og om det kan forventes, at transaktionen vil blive godkendt af myndighederne.

Vi er vant til at udarbejde anmeldelser til konkurrencemyndighederne under et betydeligt tidspres og ofte i et omfattende samarbejde med advokater i andre lande, i de tilfælde hvor en transaktion skal anmeldes i flere lande.

Vores afdeling er medforfatter til "The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2020". Accuras specialister har bidraget med kapitel 18 i Q&A-guiden. Artiklen beskriver regler og praksis vedrørende fusionskontrol i Danmark.

Se artiklen her

Artiklen blev udgivet i 2020-udgaven af "The International Comparative Legal Guide to: Merger Control", som udgives af Global Legal Group Ltd. i London.


Fold indFold ud

Kontrolbesøg

Både EU's konkurrencemyndigheder og de danske konkurrencemyndigheder har ret til at foretage kontrolbesøg, såkaldte "dawn raids", i danske virksomheder.

Reglerne for, hvilke beføjelser myndighederne har, er imidlertid komplicerede og endda ikke helt identiske for myndighederne i EU og Danmark.

En virksomhed, der overtræder de formelle regler i forbindelse med kontrolbesøg, risikerer at pådrage sig et selvstændigt ansvar eller at foranledige en betydelig forhøjelse af straffen.

Omvendt har virksomheden krav på, at myndighederne overholder visse grundlæggende beskyttelsesregler.

Vi har faste aftaler med en række af vores kunder om at stå til rådighed, såfremt de bliver udsat for kontrolbesøg af konkurrencemyndighederne, og vi hjælper kunder, der anklages for overtrædelse af konkurrencereglerne, med at varetage deres interesser i forhold til konkurrencemyndighederne og anklagemyndigheden samt ved domstolene.


Fold indFold ud

"Compliance"-programmer

Hvis en virksomhed har gjort en særlig indsats for at sikre, at virksomheden og dens medarbejdere overholder konkurrencereglerne, kan det føre til, at bøden til virksomheden reduceres, selvom en medarbejder alligevel inddrager virksomheden i en overtrædelse af konkurrencereglerne.

Det er derfor blevet mere og mere almindeligt, at virksomheder indfører såkaldte "compliance"-programmer, som skal sikre, at alle relevante personer i virksomheden er bekendt med konkurrencereglernes betydning for varetagelsen af deres arbejdsopgaver, så der ikke kan opstå tvivl om virksomhedens holdning til overholdelsen af konkurrencereglerne.

Vi rådgiver om indførelsen af "compliance"-programmer, ud fra en filosofi om at virksomheders behov er forskellige, og at et "compliance"-program altid bør tilpasses den enkelte virksomheds særlige behov og forudsætninger.


Fold indFold ud

"Leniency", klager og retssager

Det stigende fokus på konkurrencereglerne og det skærpede strafniveau i form af højere bøder og risiko for fængselsstraf er medvirkende til, at der også er et øget fokus på at bruge konkurrencereglerne offensivt.

Det bliver mere og mere almindeligt, at virksomheder indgiver klage over deres konkurrenter for overtrædelse af konkurrencereglerne, eller at virksomheder indleder retssager mod hinanden med krav om, at aftaler indgået i strid med reglerne kendes ugyldige, eller at der tilkendes erstatning for overtrædelse af reglerne.

Både i EU og i Danmark er der indført særlige regler om "leniency", som betyder, at en virksomhed eller en person, der medvirker til at afsløre et kartel, kan få reduceret sin straf eller i særlige tilfælde endda gå helt fri for straf, selvom den pågældende virksomhed eller person selv har taget aktiv del i den ulovlige kartelaktivitet. Vi rådgiver virksomheder og personer om de forhold, der bør overvejes, inden en eventuel ansøgning om "leniency" indgives til konkurrencemyndighederne.

Accura har endvidere betydelig erfaring med håndtering af klager til konkurrencemyndighederne og med brug af konkurrencereglerne i retssager.

Vores afdeling er medforfatter til "The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2020". Accuras specialister har bidraget med kapitel 13 i Q&A-guiden. Artiklen beskriver regler og praksis vedrørende konkurrenceretlige retssager i Danmark.

Se artiklen her

Artiklen blev udgivet i 2020-udgaven af "The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation", som udgives af Global Legal Group Ltd. i London.


Fold indFold ud

Udbud og offentlig-private samarbejdsaftaler

Accura har omfattende indsigt i og erfaring med EU's udbudsregler og de regler, der regulerer offentlige indkøb, offentlig-private samarbejdsaftaler, privatiseringer og EU-retlige forhold i almindelighed.

Vi rådgiver offentlige myndigheder om, hvornår de har pligt til at foretage udbud eller anden konkurrenceudsættelse, samt om hvordan udbudsprocessen udformes mest hensigtsmæssigt, så man sikrer overholdelse af udbudsreglerne, samtidig med at man skaber optimal konkurrence mellem tilbudsgiverne.

I andre tilfælde rådgiver vi private tilbudsgivere om, hvordan de bedst muligt sikrer, at deres tilbud er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

Vi repræsenterer også ordregivende myndigheder og virksomheder i klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Kontaktpersoner

Jesper Fabricius
Jesper Fabricius

Partner, Advokat (L)

Telefon: +45 3945 2886
Mobil: +45 3078 6786
jesper.fabricius@accura.dk

Christina Heiberg-Grevy
Christina Heiberg-Grevy

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6739
christina.heiberg-grevy@accura.dk

Laurits Schmidt Christensen
Laurits Schmidt Christensen

Partner, Advokat, LL.M.

Mobil: +45 3078 6785
laurits.schmidt.christensen@accura.dk


Vi er løsningsorienterede

Både konkurrence- og udbudsretten er præget af mange regler og begrænsninger.

Vi lægger afgørende vægt på – så vidt det overhovedet er muligt – at finde praktiske løsninger, så vores kunder kan opnå det ønskede kommercielle resultat, samtidig med at de overholder reglerne.


Accuras konkurrencekompas

Vi har udviklet "Accura Konkurrencekompas", som giver vores kunder et nemt og enkelt overblik over, om de overtræder konkurrencereglerne eller har særlig risiko for at overtræde reglerne.

"Accura Konkurrencekompas" giver et overblik over virksomhedens konkurrenceretlige risikoprofil og er samtidig et stærkt redskab til at arbejde med konkurrenceretlig compliance.

Læs mere om vores Konkurrencekompas.


Yderligere informationer

Risikerer jeg som direktør at få en bøde eller komme i fængsel, hvis min virksomhed overtræder konkurrencereglerne? Skal vores virksomheds køb af en konkurrerende virksomhed anmeldes til konkurrence-myndighederne? Må vi give vores kunder en højere rabat, jo flere varer de køber hos os? Disse og mange andre spørgsmål rådgiver vi om i Accuras Afdeling for Konkurrence- og Udbudsret.

Vi har omfattende ekspertise og erfaring med rådgivning af virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder om konkurrenceretlige forhold. Vi lægger stor vægt på at levere en rådgivning, der er praktisk brugbar, og som dækker vores kunders forretningsmæssige behov. Både EU's konkurrenceregler og den danske konkurrencelov finder anvendelse i Danmark, og de to regelsæt bygger på de samme hovedprincipper, nemlig et forbud mod at virksomheder indgår konkurrencebegrænsende aftaler, et forbud mod at virksomheder misbruger deres dominerende stilling på markedet og en kontrol med, at fusioner mv. mellem virksomheder ikke fører til, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt.

I de senere år har samfundet og myndighederne kraftigt øget deres fokus på, om virksomhederne overholder konkurrencereglerne.

Straffen for overtrædelse af konkurrencereglerne er blevet væsentligt skærpet.

I Danmark og i en række øvrige lande, fx i Tyskland, Storbritannien og USA, risikerer man fængselsstraf for overtrædelse af konkurrencereglerne, mens overtrædelse af EU's konkurrenceregler kan resultere i bøder på op til 10% af de involverede virksomheders omsætning.

I Danmark er bødeniveauet stigende med flere eksempler på bøder i millionklassen til virksomheder, der har overtrådt reglerne, og personlige bøder på adskillige tusinde kroner til direktører, der har medvirket til virksomhedens overtrædelser. Der er endvidere lagt op til en yderligere skærpelse af bødeniveauet i Danmark både i forhold til virksomheder og personer.

Men virksomheder, der overtræder konkurrencereglerne, risikerer også at blive mødt med erstatningskrav fra kunder og konkurrenter, eller at vigtige aftaler bliver kendt ugyldige. Desuden kan dårlig omtale i medierne skade virksomhedens relationer til kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Det er derfor naturligt, at virksomhederne øger deres fokus på overholdelse af konkurrencereglerne.