Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Miljøret

Vi råder over et omfattende netværk af eksperter på området, og prioriterer altid at indgå i et tæt samarbejde med vores kunders rådgivere.

Kompetencer

Vi har særligt kendskab til miljøretlig regulering af olieterminaler

Vores specialister har gennem en årrække arbejdet med den miljøretlige regulering af olieterminaler for en række forskellige kunder.

Vi har derfor stor indsigt i de miljøretlige forhold af særlig relevans for denne type virksomhed samt de risici og udfordringer, som bør gives særlig opmærksomhed i forbindelse med denne type aktivitet, herunder i relation til udpegede naturbeskyttelsesområder i nærheden af anlægget, de væsentligste miljørisici for denne type aktivitet, godkendelsesmæssige vilkår samt nødvendige tilladelser efter de forskellige regelsæt.  


Vores specialer inden for miljø


Fold indFold ud

Miljøretlig due diligence

Inden for miljøretsområdet udfører vi juridiske due diligence-undersøgelser med henblik på at kortlægge og rådgive vedrørende miljøretlige problemstillinger af enhver art. Vores arbejde omfatter en vurdering af, om de foreliggende tilladelser er tilstrækkelige, samt en vurdering af de miljømæssige problemstillinger, der er relevante for den konkrete transaktion. Vi samarbejder i den forbindelse med vores kunders tekniske rådgivere og råder over et omfattende netværk af eksperter på området, således at såvel juridiske som tekniske aspekter kan blive korrekt og fyldestgørende belyst.

Hvis vores undersøgelser afslører miljømæssige problemer, omfatter vores rådgivning naturligvis en vurdering af ansvarsforhold, herunder spørgsmål om succession, samt muligheden for aftaleretligt at afdække de konstaterede risici i forbindelse med et planlagt køb af en ejendom eller virksomhed.


Fold indFold ud

Jordforurening

Vi har stor erfaring med rådgivning om spørgsmål vedrørende jordforureningsager, herunder ansvarsforhold og succession i tidligere driftsherres ansvar i forbindelse med overdragelse af virksomhed eller fast ejendom.

Vi rådgiver om retsvirkningerne af en kortlægning efter Jordforureningsloven og bistår kunder med blandt andet afklaring af grundlaget for en kortlægning, forpligtelser i forhold til lejere af ejendommen samt muligheder for ophævelse af en kortlægning efter oprensning.  Er jorden klassificeret efter jordforureningsloven, rådgiver vi endvidere om reglerne for håndtering af den forurenede jord.


Fold indFold ud

Miljøforvaltningsret

Vi rådgiver offentlige myndigheder samt private virksomheder i spørgsmål vedrørende godkendelser og tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven og øvrig miljøretlig regulering. Vi har erfaring med hele processen fra ansøgning om godkendelse, VVM-screening og eventuel VVM-procedure til udarbejdelsen af godkendelsesvilkår, meddelelse af endelig godkendelse, høring samt øvrige forvaltningsretlige regler af betydning for behandlingen af ansøgninger efter miljølovgivningen.

Vi har endvidere erfaring med rådgivning i forureningssager, herunder vedrørende spørgsmål om påbud og forbud efter miljølovgivningen.


Fold indFold ud

Planlovgivningen

Vores specialister har stor viden om planmæssige forhold, herunder særligt reglerne omkring VVM og SMV. Vi arbejder tæt sammen med vores netværk af tekniske rådgivere i forbindelse med ydelse af vores rådgivning i relation til gennemførelse af VVM-procedure og øvrige miljøkonsekvensvurderingsprocesser.


Fold indFold ud

Naturbeskyttelse

Inden for naturbeskyttelsesområdet er det i vidt omfang nødvendigt at tage højde for internationale naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000 områder, udpeget efter henholdsvis Ramsar-konventionen om beskyttelse af vigtige vådområder, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, som implementereret i dansk ret.

Vores specialister rådgiver om fortolkningen af danske, internationale samt EU's naturbeskyttelsesregler samt om de juridiske konsekvenser af udpegede naturbeskyttelsesområder for bestående eller ny virksomhed samt i forbindelse med byggeprojekter og råstofindvinding.

 


Fold indFold ud

Klage- og retssager

Accura rådgiver kunder i forbindelse med sager om miljøretlige spørgsmål såvel i Natur- og Miljøklagenævnet som ved domstolene.

Kontaktpersoner

Henrik Groos
Henrik Groos

Partner, Advokat (H)

Mobil: +45 3078 6666
henrik.groos@accura.dk

Lars Bruun
Lars Bruun

Associeret partner, Advokat, LL.M.

Mobil: +45 3078 6667
lars.bruun@accura.dk


Yderligere informationer

Miljøspørgsmål og reguleringen heraf er et område, der i stigende grad er kommet i fokus, og som i større og større omfang får betydning i forbindelse med overdragelse af virksomheder eller fast ejendom samt i forbindelse med den daglige drift af en række produktions- og/eller risikovirksomheder.

Miljømæssige problemer kan ofte påføre den berørte virksomhed betragtelige omkostninger, dels direkte økonomiske omkostninger og dels omkostninger som følge af skade på virksomhedens omdømme eller omkostninger, som skyldes eventuelle sundhedsmæssige påvirkninger. Det er derfor helt naturligt, at virksomhederne i høj grad er opmærksomme på potentielle miljømæssige problemer.

Miljøområdet er et retsområde, som ikke kun er i konstant udvikling, men som tillige er undergivet såvel EU-retlig regulering som national regulering. Accuras specialister inden for miljøret besidder såvel den juridiske ekspertise som den praktiske erfaring, der skal til for at yde vore kunder kvalificeret rådgivning inden for dette område. Vi bistår både i rene miljøsager og i sager, hvor miljøretlige spørgsmål indgår i en transaktion fx i forbindelse med køb og salg af en virksomhed eller fast ejendom.

Vores rådgivning lever naturligvis altid op til den højeste faglige standard, men i vores optik er dette ikke tilstrækkeligt, hvis man vil levere optimal rådgivning. Vi prioriterer derfor altid at indgå i tæt samarbejde med vores kunders tekniske rådgivere, ligesom vi råder over et omfattende netværk af eksperter på området, således at såvel juridiske som tekniske aspekter kan blive korrekt og fyldestgørende belyst.