Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Persondatapolitik for Accura Advokatpartnerselskab

1 DATAANSVARLIG MV.

Når du benytter Accura Advokatpartnerselskabs ("Accura") websites eller i øvrigt kontakter os, behandler Accura som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig.

I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Denne persondatapolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af www.accura.dk og www.accura.eu, når du i øvrigt kontakter os, og når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

Du er altid velkommen til at kontakte os på compliance@accura.dk, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger. Se også pkt. 7, hvor vi beskriver dine rettigheder, og pkt. 9, hvor du finder vores øvrige kontaktoplysninger.

2 DATABEHANDLER

I visse tilfælde fungerer Accura som databehandler på vegne af vores klienter. Dette er fx tilfældet, hvis Accura stiller et virtuelt datarum til rådighed for vores klienter. Når Accura fungerer som databehandler, handler vi udelukkende efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til den databehandleraftale, der fastsætter vilkårene for behandlingsaktiviteterne. Denne persondatapolitik finder ikke anvendelse for de behandlingsaktiviteter, som Accura udfører som databehandler.

3 FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med leveringen af vores rådgivning og tjenesteydelser til dig, behandler vi oplysninger til følgende formål:

Juridisk rådgivning
Hvis du kontakter os, fx via e-mail, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kolleger. Disse oplysninger kan fx være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver.

Vi behandler disse oplysninger blandt andet for at kunne behandle og besvare din henvendelse og for at kunne rådgive dig eller den virksomhed, som du er ansat i. Hvis vores rådgivning retter sig mod dig som fysisk person, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Hvis vi ikke har indgået en aftale om juridisk rådgivning direkte med dig, fx hvis du er ansat i eller på anden måde repræsenterer en virksomhed, som vi leverer juridisk rådgivning til, og vi i den forbindelse behandler dine personoplysninger, er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er i så fald, at det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger, for at vi kan overholde vores aftale med den virksomhed, som du repræsenterer.

I konkrete tilfælde kan der være sager, hvor vi behandler følsomme oplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 5, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Som advokatvirksomhed er vi i henhold til hvidvaskloven pålagt at overholde en række forpligtelser i forbindelse med vores levering af juridisk rådgivning. I den forbindelse kan vi være pålagt at behandle en række personoplysninger om dig, herunder oplysninger om dit navn, CPR-nummer, pasnummer mv. De personoplysninger, som vi behandler for at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, behandles alene med dette formål. Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. hvidvaskloven.

Nyhedsbreve
Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig. I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os, så vi kan individualisere de nyheder, som vi sender til dig.

Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Det gør du fx ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 9.

Vores websites
Vores websites anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores websites og tjenester. Hvis du vil vide mere om vores anvendelse af cookies og lignende teknologier, kan du læse vores cookiepolitik.

Når der placeres cookies og lignende teknologier på dit terminaludstyr, kan der ske behandling af dine personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse. Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er, at oplysningerne er nødvendige for, at vi kan udarbejde statistik over vores besøgendes brug af vores websites, og for at optimere vores websites.

4 VIDEREGIVELSE OG OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger, som er omfattet af denne persondatapolitik, til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Modtagerne kan fx være politiet, SKAT, offentlige myndigheder, andre advokatvirksomheder (herunder i udlandet), eksterne samarbejdspartnere, modparten i en sag, danske eller udenlandske domstole eller voldgiftsretter. Vores hjemmel til denne videregivelse er i så fald databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Det er fx tilfældet, når vi lader en ekstern leverandør "hoste" vores data. Vores databehandlere behandler udelukkende dine personoplysninger i henhold til vores instruks, og vi indgår altid databehandleraftaler med vores databehandlere.

Hvis vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, er vi forpligtede til at videregive klientens identitetsoplysninger, så det kontoførende pengeinstitut kan opfylde de pligter, som de er underlagt i henhold til hvidvaskloven. Vores hjemmel til denne videregivelse er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. hvidvaskloven.

5 OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Dette sker, hvis vi gør brug af databehandlere og/eller underdatabehandlere, der befinder sig uden for EU og EØS. Dette kan også være tilfældet, hvis eventuelle modparter, rådgivere eller myndigheder, der er repræsenteret i en sag, befinder sig uden for EU og EØS.

Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1, litra e og f, og artikel 14, stk. 1, litra e og f, skal vi oplyse, at Accura pr. 25. maj 2018 har følgende kategorier af modtagere i tredjelande:

Databehandlere (angivet ved nummer) og underdatabehandler (angivet ved bogstav) i tredjelande (landet er angivet i parentes):

1. Enalyzer
    a. Microsoft Azure (USA)
    b. Zapier (USA)
    c. Airtable (USA)

2. Campaign Monitor
    a. Amazon Web Services Inc. (USA)
    b. E-Hawk LLC (USA)
    c. Mixpanel, Inc. (USA)
    d. Slack Technologies, Inc. (USA)
    e. Google, Inc. (USA)
    f. Segment.io
Inc. (USA)
    g. Optimizely, Inc. (USA)
    h. PayPal, Inc. (USA)
    i. Salesforce.com
, Inc. (USA)
    j. Marketo, Inc. (USA)
    k. MaxMind, Inc. (USA)
    l. Equinix, Inc. (USA)
    m. Sift Science, Inc. (USA)

3. Kilgray Ltd. (Ungarn)
    a. APH Inc.d(b/a Condero (USA)

4. Re-Index
    a. Mailgun Technologies Inc. (USA)

5. Penneo
    a. Amazon Web Services (USA)

Hvis databehandleren er optaget under EU-US Privacy Shield, udgør dette vores overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 3 og stk. 9. Hvis det ikke er tilfældet, indgår vi EU-standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, inden vi overfører personoplysninger, for at sikre det påkrævede beskyttelsesniveau for de overførte personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at udøve dine rettigheder som angivet nedenfor (se pkt. 7 "Dine rettigheder").

6 OPBEVARING OG SLETNING

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem dig eller den virksomhed, som du er ansat i, og os. Derefter opbevarer vi personoplysningerne i op til 10 år, afhængigt af de konkrete oplysninger, for at varetage vores forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler og forældelsesloven.

Hvis din henvendelse ikke vedrører et kundeforhold, opbevarer vi personoplysningerne, i op til 5 år fra din henvendelse er afsluttet.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven og bogføringsloven, opbevarer vi i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter vi sletter dem.

7 DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt
Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vi normalt skal slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For alle sådanne henvendelser kan du blot kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 9.

8 SÆRLIGE FORHOLD SOM ADVOKATVIRKSOMHED

I visse tilfælde gælder dine rettigheder som registreret i henhold til databeskyttelseslovgivningen ikke for Accuras behandling af dine personoplysninger.

Accura er i henhold til retsplejeloven og de advokatetiske regler underlagt tavshedspligt, og vi kan dermed undlade at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at oplysningerne er af fortrolig karakter.

Accura kan endvidere undlade at iagttage vores oplysningspligt over for dig, hvis du allerede er bekendt med de oplysninger, som vi ellers er forpligtede til at give dig, eller hvis det viser sig umuligt, vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller vil hindre opfyldelsen af formålene med vores behandling at give dig oplysningerne.

Derudover kan Accura fx undlade at iagttage vores oplysningspligt over for dig eller undlade at give dig indsigt i dine oplysninger, hvis vi fx vurderer, at hensynet til afgørende private interesser overstiger hensynet til din interesse i at modtage oplysningerne.

9 KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på:

Accura Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 33 03 90 18
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
E-mail: Compliance@accura.dk
Telefon: +45 39 45 28 00

Ønsker du at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/